Er du avhengig? Du kan få hjelp  – men først må du erkjenne problemet

Behandlingstilbudene for rusavhengige, inklusive spilleavhengige, utvides kontinuerlig i Norge. Både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Alle kan hjelpes, de fleste kan bli tilnærmet friske om de selv ønsker dette.
Her ligger også den største utfordringen: folk som ønsker å bli frisk for avhengighet må først erkjenne at de faktisk HAR et problem.

Omkring i Norge er det etablert sju regionale kompetansesentre innen rus og psykiatri. Her i nord er det vårt Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) som arbeider på oppdrag av Helsedirektoratet med å styrke behandlingstilbudene ute i distriktene i våre tre nordligste fylker Nordland, Troms og Finnmark. Vi ligger i Narvik, tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN.
Om du selv søker behandling for en avhengighet, eller om du er en pårørende, er det ikke direkte fra oss du vil få hjelp. Men vi kan bistå med å veilede deg til rette instansen som kan ta imot deg i nærheten av der du bor og er hjemmehørende.
Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) jobber direkte mot spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark for å styrke det lokale arbeidet med rusmiddelforebygging, folkehelse og behandling av rus.

Vanskelig å innrømme

Du kan bare bli frisk etter du først skjønner du er sykelig avhengig. Det nytter ikke å fortsette med misbruket og tro at avhengigheten forsvinner helt av seg selv. Det må en endring til. Av handlingene dine. Men først og fremst i tankemønsteret og holdningene.
Blant personer som lider av spilleavhengighet er det f.eks kun 10% som søker hjelp. Terskelen for å søke hjelp er høy.De fleste har en drøm om at en snarlig storgevinst skal redde dem fra alle økonomiske problemer spillingen har ført til.
Det erikke før nesten alt er tapt at man til slutt søker hjelp.Helt desperat over å ha havnet i en slik håpløs situasjon. Selvmordstanker er dessverre vanlig blant de som lider mest. Ofte er det pårørende av rus- og spilleavhengige som først kontakter helsevesenet og spør om hva som kan gjøres for å hjelpe mot avhengigheten.

Behandlingstilbud

Erfaringene fra behandlingsformene så langt, viser at både korte og langvarige programmer kan ha god effekt. Først må pasienten gjennom motiverende intervju og forberedes på å delta i kognitiv adferdsterapi.
Deltakerne får tett oppfølging underveis, men det er ikke til å unngå stort forfall under behandlingen. For behandling av avhengighet består ikke av en mirakel-pille man kan svelge èn gang og så er man blitt helt frisk igjen. Det pålegges et stort ansvar og egeninnsats hos den det gjelder. Pasienten må utvise en ektefølt beslutning og motivasjon for å endre ens liv til det bedre.
Ved behandlingsstart er vi opptatt av så snart som råd er å få frem et tydeligst mulig psykisk tilstandsbilde hos pasienten. Problemene må kartlegges. Hvilke destruktive handlinger eller rusmidler er man avhengig av? Hva skjer når man ikke klarer å tilfredsstille dette behovet? Hvilken grad av depresjon, angst og selvmordsfare materialiseres da?

Èn dag om gangen

Den viktigste jobben er det ikke behandlerne som står for. For det er pasienten selv som sitter med nøkkelen til å bli frisk – ikke legemiddelvitenskapen. Hjelpeapparatet ute i kommunene våre kan bare hjelpe til med å la folk fatte en forpliktende beslutning selv om å gjøre alt de kan fra nå av for å bli kvitt avhengigheten sin.
Stikkordet er samtaleterapi. Den avhengige må selv få sette ord på problemene sine og definere hvorfor det er så viktig å bli frisk. Pasientene hjelpes til å forstå hvilke tankemessige og følelsesmessige feilslutninger som har ført dem i uføret. Vi hjelper dem å skape mottanker og lager en strategisk plan for å endre tankesett og handlingsmønster for fremtiden.
For fristelsene forsvinner ikke. Resten av livet vil man bli påminnet med ujevne mellomrom og lokket til igjen å tilfredsstille den gamle avhengigheten sin.
Vi vil gjerne hjelpe deg til å vinne dèn kampen! Lære deg til å motstå minst èn gang til. Være avholden enda en dag. Hver dag, kanskje for resten av livet.

Privacy Policy