Om oss


Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) er tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Vi er hjemmehørende i Narvik og arbeider på oppdrag av Helsedirektoratet. Totalt er det syv regionale kompetansesentre som vårt i Norge.

Vi jobber direkte mot spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark for å styrke det lokale arbeidet med rusmiddelforebygging, folkehelse, behandling av rus og intervensjon på tidlig tidspunkt. Vårt bidrag for å heve kompetansenivået er gratis for mottakerne, og alle kommuner som samarbeider med oss kan søke om stimuleringsmidler for å finansiere sin lokale rusforebyggende satsing helt eller delvis. Det er opp til hver enkelt kommune å eventuelt ta noe betalt for de tjenestene innen rusforebygging, behandling og etterarbeid de yter til misbrukere og deres pårørende.

KoRus-Nord representerer den statlige satsingen i våre nordligste fylker på å bygge opp, formidle og ivareta rusfaglig kompetanse. Vi samarbeider derfor med regionale og lokale rusfora, de seks øvrige KoRus’er i Norge, ulike fag- og forskningsmiljøer, fylkeskommunene, herunder fylkesmannsembetene i Nordland, Troms og Finnmark, og Helse Nord RHF.

Det faller under vårt arbeidsområde å videreutvikle og drifte de nasjonale nettjenestene www.tidligintervensjon.no , www.kommunetorget.no og www.forebygging.no

Både rusmisbrukerne selv, deres pårørende og ansatte og frivillige i de kommunale helsetjenestene anbefales å besøke de tre spesialiserte nettsidene nevnt over her. Her finner dere mer informasjon og rettledning for hvor man kan henvende seg og hvilke etater og fora som tilbyr hva til hvem.
Innbyggere i våre tre nordligste fylker skal i utgangspunktet søke hjelp og bistand i sine respektive hjemkommuner. Der det ikke finnes tilrettelagt hjelpetilbud lokalt, vil det være andre institusjoner i nabokommuner eller på regionalt nivå som kan bistå.
For øvrig er vi alltid parate til å svare på henvendelser og gi ytterligere informasjon!

Kontakt oss:

KoRus-Nord

Kompetansesenter rus, Nord-Norge
Psykisk helse- og rusklinikken, UNN
Teknologiveien 10
8517 NARVIK

E-post: post@korusnord.no
Tlf: 76 96 73 10

Økonomirelatert fakturaadresse:

UNN HF, fakturamottak
Pb 3232
7439 Trondheim
eller  Invoice.32332@kollektor.no
Merk alltid fakturaen med det kostnadssted KoRus-Nord oppgir ved bestilling

Våre ansatte

Ved KoRUS-Nord er det tilsatt et tyvetalls høyt kvalifiserte medarbeidere og spesialister på ulike felt innenfor rusforebygging og -behandling. Vårt mål er til enhver tid å ha en stab klar til å hjelpe helsemedarbeidere rundt om i de nord-norske kommunene med svar på praktiske spørsmål om hvordan best løse relaterte utfordringer lokalt og bygge opp lokale kunnskaper og kompetanse.

Marit Andreassen er vår virksomhetsleder og fagutdannet sosiolog. Nestleder er samfunnsgeograf Øystein Gravrok.

Våre seniorrådgivere Elisabeth Nordmo, Anne Kristine Berthelsen og Rikke Rakneshar lang erfaring og høy spisskompetanse.
            Seniorrådgiver Vegard A . Schancke er i tillegg sosiolog, Kent Ronny Karoliussen er samfunnsplanlegger, seniorrådgiver Terje Myller er sosialantropolog, Turi E Antonsen er pedagog, seniorrådgiverTrude Aalmen
er sosiolog og Ann Heidi Nebber psykologspesialist.
SeniorrådgiverØystein Henriksen er dosent, Astrid Nygård er psykologspesialist, Rolf Markussen er førsteamanuensis, mens seniorrådgiver Silje Camilla Wangberg har phd, og Linda Johnsen er barnevernspedagog med Master i sosialt arbeid.

Flere av våre rådgivere har egne spesialfelter de jobber innen; Kari Hjertholm Danielsen er vernepleier, Carina Kaljord er kommunikasjonsrådgiver /journalist, Rune Paulsen er økonom, Bente Evensen er pedagogisk rådgiver, mensLiv Salen er barnevernspedagog og Beate Steinkjer er spesialpedagog.
I tillegg har vi en rekke generelle konsulenter, som Marit Fuhr Dahl, Lena Mikalsen og Rune Horrigmoe. Disse kan hjelpe til med og besvare alle øvrige spørsmål og henvendelser til vårt sentralbord.

Du er velkommen til å kontakte oss – vi er her for å hjelpe til!

Privacy Policy